اولویتـهای پژوهش برای شناخت مداخلات مؤثر درمانی

آسیب اعتیاد درمانی

1  عنوان اولویت  های پژوهشی دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر
1-اولویت‌های پژوهش برای شناخت وضعیت اعتیاد کشور (شیوع، روند، شدت)
2- اولویتـهای پژوهش برای شناخت  عوامل مؤثر بر بروز اعتیاد
3- اولویتهای شناخت  عوامل مرتبط با پیشرفت اعتیاد، رفتارهای پرخطر همراه و بروز عوارض
4-  اولویتهای پژوهش در مداخلات مؤثـر پیشـگیری
5-اولویتهای پژوهش برای شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات پیشگیرانه
6- اولویتـهای پژوهش برای شناخت مداخلات مؤثر درمانی – آسیب اعتیاد درمانی

اولویتهای ملی ضروری

1- بررسی اثربخشی  مداخلات غیردارویی در وابستگی به مواد محرک
2- بررسی اثربخشی درمانهای دارویی در وابستگی به مواد محرک
3- بررسی هزینه اثربخشی مداخلات غیردارویی در پیشگیری از عود
4- بررسی اثربخشی تنتور اپیوم در اعتیاد به تریاک و هروئین 
5- راه اندازی فنآوری تولید داروهای شناخته شده درمان اعتیاد در کشور
6- بررسی عوامل مؤثر بر پایبندی[1] معتادان به درمان و بررسی اثربخشی مداخلات برای بهبود پایبندی معتادان به درمان

پژوهشهای با اولویت بالا

7- بررسی اثربخشی مداخلات درمانی در سایکوز ناشی از مواد محرک
8- بررسی اثربخشی روشهای اقامتی برای درمان اعتیاد به مواد محرک
9- بررسی هزینه اثربخشی مداخلات غیردارویی به ویژه درمان شناختی رفتاری به عنوان مکمل در درمانهای نگهدارنده
10- بررسی هزینه اثربخشی روشهای اقامتی برای درمان اعتیاد به مواد افیونی
11- طراحی و بررسی اثربخشی مدیریت اقتضایی[2] مناسب
12- تدوین راهنمای درمان برای وابستگی توأم به مواد افیونی و مواد محرک
13- بررسی اثربخشی مداخلات درمانی برای وابستگی توأم به مواد افیونی و مواد محرک
14- بررسی اثربخشی مداخلات دارویی در درمان مسمومیت و بیش مصرف مواد محرک بررسی اثربخشی مداخلات اجتماعی در درمان اعتیاد
15- طراحی ابزارهای غربالگری و مداخلات درمانی کوتاه[3] مصرف مواد
16- مرور سیستماتیک مطالعات درمانی در کشور

اولویتـهای پژوهش مهرکام همایش آسیب اعتیاد درمانی

پژوهشهای با اولویت متوسط

17- بررسی اثربخشی مداخلات گروههای هم یاری در درمان اعتیاد
18- مقایسه اثربخشی و هزینه اثربخشی سم زدایی به شیوه بستری، سرپایی و اقامتی در الگوهای مختلف اعتیاد
19- بررسی اثربخشی مصاحبه انگیزشی[4] در جلب همکاری معتادان
20- بررسی اثربخشی مداخلات برای درمان سوء مصرف و اعتیاد به حشیش
21- بررسی اثربخشی روشهای سم زدایی تریاک 
22- بررسی اثربخشی و هزینه اثربخشی درمان نگهدارنده با متادون
23- بررسی اثربخشی و هزینه اثربخشی درمان نگهدارنده با  بوپرنورفین
24- بررسی اثربخشی درمانهای نگهدارنده در درمان وابستگی به تریاک
25- بررسی اثربخشی نالترکسون در پیشگیری از عود وابستگان به تریاک
26- بررسی اثربخشی نالترکسون در پیشگیری از عود وابستگان به هروئین با انگیزه و وضعیت اجتماعی مطلوب
27- بررسی اثربخشی درمانهای دارویی در سم زدایی و قطع مصرف متادون 28- بررسی اثربخشی و هزینه اثربخشی مداخلات طب جایگزین همچون طب گیاهی، طب سوزنی در بازگیری از مواد مختلف
29- بررسی اثربخشی و هزینه- اثربخشی تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال[5] و سایر مداخلات بیولوژیک در کاهش وسوسه مصرف مواد
30- بررسی تأثیر مداخلات غیردارویی در هم ابتلایی وابستگی با اختلالات روانپزشکی
31- تدوین راهنمای مداخلات درمانی برای اعتیاد به کراک هروئين
32- مقایسه اثربخشی درمانهای دارویی در سم زدایی از کراک هروئين با سم زدایی از هروئین
33- مقایسه اثربخشی درمانهای نگهدارنده در درمان وابستگی به کراک هروئين با وابستگی به هروئین
34- بررسی نقش عوامل اجتماعی در عود مجدد و یا بهبود شاخصهای اجتماعی فرد
35- بررسی اثربخشی مداخلات دارویی در درمان سندرم پرهیز نوزادی[6]
36- طراحی پروتکل و راهنمای درمان وابستگی به مواد افیونی در بارداری و نوزادان
37- ارائه روشهای درمانی جدید با تاکید بر کنترل ولع مصرف مواد کاهش اثرات تقویتی مواد و ترمیم اختلالات شناختی ناشی از اعتیاد و بررسی اثربخشی آنها
38- بررسی اثربخشی کاردرمانی بر درمان و بازتوانی اعتیاد
39- طراحی و بررسی اثربخشی مدلهای درمان و حمایتهای اجتماعی با الگوهای بومی
40- طراحی و بررسی اثربخشی مداخلات ترکیبی اعتقادی و سایر مداخلات درمانی
41- طراحی مداخلات درمان و حمایت اجتماعی برای گروههای خاص معتادان شامل بی خانمانها،زنان خیابانی، نوجوانان، زندانیان و بررسی اثربخشی آنها
42- راه اندازی فناوریهای تشخیصی جدید برای اعتیاد
43- طراحی روشهای درمانی اعتیاد مبتنی بر علوم و فناوریهای شناختی

 


[1] Compliance
[2] Contingency management
[3] Brief intervention
[4] Motivational interview
[5] rTMS
[6] Neonatal Abstinence Syndrome (NAS)

 

اولویتـهای پژوهش مهرکام همایش آسیب اعتیاد درمانی

یک دیدگاه برای “اولویتـهای پژوهش برای شناخت مداخلات مؤثر درمانی”

  1. […] پژوهش برای شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات پیشگیرانه6- اولویتـهای پژوهش برای شناخت مداخلات مؤثر درمانی7- اولویتهای پژوهش برای شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات […]

پیام بگذارید