اولویتـهای پژوهش در امر مقابـله با عرضـه

 عنوان اولویت  های پژوهشی دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر
1-اولویت‌های پژوهش برای شناخت وضعیت اعتیاد کشور (شیوع، روند، شدت)
2- اولویتـهای پژوهش برای شناخت  عوامل مؤثر بر بروز اعتیاد
3- اولویتهای شناخت  عوامل مرتبط با پیشرفت اعتیاد، رفتارهای پرخطر همراه و بروز عوارض
4-  اولویتهای پژوهش در مداخلات مؤثـر پیشـگیری
5-اولویتهای پژوهش برای شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات پیشگیرانه
6- اولویتـهای پژوهش برای شناخت مداخلات مؤثر درمانی
7- اولویتهای پژوهش برای شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات درمانی
8- اولویتهای پژوهش برای شناخت مداخلات مؤثر کاهش زیان
9- اولویتهای پژوهش برای شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات کاهش زیان
10- اولویتـهای پژوهش در امر مقابـله با عرضـه

اولویتهای ملی ضروری

 1. آسیب شناسی تدابیر و اقدامات عملیاتی و اطلاعاتی در ضربه زدن به باند های قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پيش سازها
 2. بررسی تاثیر اقدامات مرزی در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پيش سازها
 3. آينده پژوهی وضعيت قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پيش سازها

پژوهشهای با اولویت بالا

 • بررسی میزان کارآمدی عملکرد حوزه مقابله با مواد مخدر و روانگردان  و پيش ساز ها به تفکیک سازمانها
 • بررسی عوامل روانی اجتماعی گرایش به قاچاق و توزيع مواد مخدر، روانگردان و پيش سازها به تفکیک نواحی مرزی و داخلی
 • طراحی،  اجرای آزمايشی و بررسی اثربخشی مدلهای مشارکت مردمی برای کاهش عرضه در کشور
 • بررسی حجم و سایر ویژگی های گردش مالی و سود تجارت مواد در سطح خرد و کلان
 • بررسی خلأ ها و ضعف های ساختار تشکیلاتی دستگاه های مسئول و عضو ستاد در حوزه کاهش عرضه و ارائه پیشنهادهای اصلاحی
 • بررسی اثربخشی انواع راهکارها و فناوریهای مقابله با ورود مواد مخدر به زندانها در سطح کشور
 • بررسی نقش ایست و بازرسی های مصوب و غيرمصوب در کشف مواد مخدر، روانگردان و پيش سازها

پژوهشهای با اولویت متوسط

 1. بررسی اثربخشی استفاده از ظرفيت طوايف و اقوام  مرزنشين در کنترل مرز و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پيش سازها
 2. بررسی ساختار و مسیر انتقال مواد مخدر، روانگردان و پيش سازها در کشور و به تفکیک شبکه های حمل و نقل
 3. ارزیابی و پایش مدیریت عملکرد برنامه توسعه پنجم در حوزه کاهش عرضه
 4. بررسی حجم، روش ها و سایر ویژگی های پولشویی ناشی از تجارت مواد مخدر و روان گردان ها در سطح کشور
 5. بررسی نقش اتباع بیگانه در قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پيش سازها از/به/در کشور
 6. مطالعه فرایند تولید مواد صناعی غيرقانونی در کشور
 7. ارزیابی کارکرد دستگاههای پيشرفته موجود ردياب مواد
 8. بررسی میزان هزینه های مستقيم و غيرمستقيم مبارزه با مواد مخدر در سطح خرد و کلان در کشور
 9. بررسی راههای تقویت نظام ثبت اطلاعات مبارزه با عرضه (شاخصهای 1 تا 14 و 32 سامانه اطلاعات)
 10. بررسی حجم و سایر ویژگی های گردش مالی و سود تجارت مواد در زندان
 11. طراحی، ساخت و ارزیابی کارکرد دستگاههای پيشرفته ردياب مواد
 12. تجزيه (آناليز) مواد مخدر، روانگردان و پيش سازهای مکشوفه در جهت کشف معابر و مسیرهای آنها
 13. بررسی روش های کنترل محموله های پستی در جهت کشف مواد مخدر، روانگردان و پيش سازها
 14. شناسائی مناطق کشت غيرقانونی مواد با بهره گيری از روشهای نوين

بررسی اثربخشی انواع نژادهای سگ موادياب بکارگرفته شده در کشور توسط پليس و ساير دستگاهها

2 دیدگاه برای “اولویتـهای پژوهش در امر مقابـله با عرضـه”

 1. […] پژوهش برای شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات کاهش زیان 10- اولویتـهای پژوهش در امر مقابـله با عرضـه 11- اولویتهای پژوهش در مسائل حقوقی و […]

 2. […] پژوهش برای شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات کاهش زیان 10- اولویتـهای پژوهش در امر مقابـله با عرضـه 11- اولویتهای پژوهش در مسائل حقوقی و قضائی 12- اولویتهای […]

پیام بگذارید