اولویتهای پژوهش برای شناخت مداخلات مؤثر کاهش زیان

 عنوان اولویت  های پژوهشی دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر
1-اولویت‌های پژوهش برای شناخت وضعیت اعتیاد کشور (شیوع، روند، شدت)
2- اولویتـهای پژوهش برای شناخت  عوامل مؤثر بر بروز اعتیاد
3- اولویتهای شناخت  عوامل مرتبط با پیشرفت اعتیاد، رفتارهای پرخطر همراه و بروز عوارض
4-  اولویتهای پژوهش در مداخلات مؤثـر پیشـگیری
5-اولویتهای پژوهش برای شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات پیشگیرانه
6- اولویتـهای پژوهش برای شناخت مداخلات مؤثر درمانی
7- اولویتهای پژوهش برای شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات درمانی
8- اولویتهای پژوهش برای شناخت مداخلات مؤثر کاهش زیان

اولویتهای ملی ضروری

1- بررسی میزان اثربخشی روشهای پیشگیری از مصرف تزریقی مواد
2- بررسی قابلیت اجرایی و اثربخشی آزمایشهای تصادفی مواد در رانندگان

پژوهشهای با اولویت بالا

3- طراحی و بررسی اثربخشی آموزشهای گروه های همسان در کاهش رفتارهای پرخطر در اجتماع و محیط های تادیبی
4- بررسي ميزان اثر بخشي و هزینه- اثربخشی برنامه ارائه سرنگ و سوزن

پژوهشهای با اولویت متوسط

5- طراحی و بررسی اثربخشی آموزش خانواده در کاهش زیان
6- بررسی میزان اثربخشی و هزینه- اثربخشی مداخلات پیشگیری از بیش مصرف و مرگ و میر ناشی از مواد
7- بررسی میزان اثربخشی آموزشهای کاهش زیان
8- طراحی و بررسی اثربخشی برنامه آموزش روابط جنسی سالم برای معتادان
9- طراحی پروتکل برای برنامه سرنگ و سوزن
10- طراحی پروتکل برای آموزش های کاهش رفتارهای پرخطر و گروه همسان
11- ارائه الگوهای بومی کاهش آسیب و بررسی اثربخشی آنها

2 دیدگاه برای “اولویتهای پژوهش برای شناخت مداخلات مؤثر کاهش زیان”

  1. […] پژوهش برای شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات درمانی 8- اولویتهای پژوهش برای شناخت مداخلات مؤثر کاهش زیان 9- اولویتهای پژوهش برای شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات […]

  2. […] پژوهش برای شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات درمانی 8- اولویتهای پژوهش برای شناخت مداخلات مؤثر کاهش زیان 9- اولویتهای پژوهش برای شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات […]

پیام بگذارید