اولویتهای پژوهش برای شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات کاهش زیان

 عنوان اولویت  های پژوهشی دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر
1-اولویت‌های پژوهش برای شناخت وضعیت اعتیاد کشور (شیوع، روند، شدت)
2- اولویتـهای پژوهش برای شناخت  عوامل مؤثر بر بروز اعتیاد
3- اولویتهای شناخت  عوامل مرتبط با پیشرفت اعتیاد، رفتارهای پرخطر همراه و بروز عوارض
4-  اولویتهای پژوهش در مداخلات مؤثـر پیشـگیری
5-اولویتهای پژوهش برای شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات پیشگیرانه
6- اولویتـهای پژوهش برای شناخت مداخلات مؤثر درمانی
7- اولویتهای پژوهش برای شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات درمانی
8- اولویتهای پژوهش برای شناخت مداخلات مؤثر کاهش زیان
9- اولویتهای پژوهش برای شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات کاهش زیان

اولویتهای ملی ضروری

1- بررسی وسعت و کیفیت خدمات کاهش زیان در زندانها
2- راه اندازی نظام ثبت اطلاعات معتادان و خدمات دریافت شده از مراکز کاهش آسیب (شاخصهای 22، 23، 25، 27، 28 و 32 سامانه اطلاعات)

پژوهشهای با اولویت بالا

3- ارزشیابی کارکرد دستگاههای ارائه سرنگ و سوزن
4- ارزشیابی تأثیر وجود درمان نگهدارنده با متادون و تجویز متادون (غیرنگهدارنده) در مراکز کاهش زیان
5- بررسی وضعیت دسترسی و کیفیت ارائه مشاوره و آزمایش داوطلبانه برای اچ آی وی[1] در معتادان
6- بررسی میزان دسترسی به سرنگ در داروخانه ها برای معتادان و عوامل مرتبط با آن

پژوهشهای با اولویت متوسط

7- ارزشیابی عملکرد و هزینه اثربخشی مراکز کاهش زیان (شامل مراکز سیار)
8- ارزشیابی عملکرد و هزینه اثربخشی کلينيکهاي مثلثي
9- بررسی توزیع، وسعت و دسترسی به روشهای مختلف کاهش زیان در کشور
10- بهبود نظام ثبت اطلاعات خدمات کاهش زیان
11- محاسبه تعداد افراد تحت پوشش و میزان و نوع خدمات دریافتی
12- ارزشیابی کارکرد گروههای هم یاری و سایر سازمانهای مردم نهاد و اجتماع محور در کاهش زیان
13- مستندسازی تجربه مراکز کاهش زیان ایران
14- طراحی نظام پایش و ارزشیابی خدمات کاهش آسیب
15- تعیین قیمت تمام شده مداخلات کاهش آسیب در کشور


[1] HIV voluntary counseling and testing (VCT)

پیام بگذارید