مبارزه با مواد مخدر

اولویتهای پژوهش در مداخلات مؤثـر پیشـگیری

ست 261  عنوان اولویت  های پژوهشی دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر
1-اولویت‌های پژوهش برای شناخت وضعیت اعتیاد کشور (شیوع، روند، شدت)
2- اولویتـهای پژوهش برای شناخت  عوامل مؤثر بر بروز اعتیاد
3- اولویتهای شناخت  عوامل مرتبط با پیشرفت اعتیاد، رفتارهای پرخطر همراه و بروز عوارض
4-  اولویتهای پژوهش در مداخلات مؤثـر پیشـگیری

اولویتهای ملی ضروری

1- بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای فرزندپروری در پیشگیری از اعتیاد
2- بررسی هزینه اثربخشی و هزینه فایده خدمات پیشگیری اجتماع محور
3- بررسی راههای موثر برای آگاهسازی عمومی در امر پیشگیری از اعتیاد

پژوهشهای با اولویت بالا

4- طراحی و بررسی اثربخشی برنامه های موثر بر توانمندسازی و ظرفیت افزایی سازمانهای مردم نهاد
5- بومی سازی و بررسی اثربخشی برنامه های تقویت خانواده[1]
6- بررسی راههای مؤثر آموزشی بر تغییر آگاهی و نگرش (درک خطر) نوجوانان و جوانان
7- طراحی متون درسی دانش آموزان در ارتباط با مصرف مواد[2]
8- طراحی و اجرای آزمایشی برنامه های پیشگیرانه برای همسران معتادان
9- طراحی و اجرای آزمایشی برنامه های پیشگیرانه برای محیط کار
10- مرور سیستماتیک مطالعات پیشگیرانه در کشور

پژوهشهای با اولویت متوسط

11- بررسی اثربخشی فعالیتهای جایگزین[3]
12- بررسی ارتباط بین KAP مربوط به مصرف سیگار و تجربه مصرف مواد
13- بررسی تأثیر گروههای همسالان در KAP خود و سایر دانش آموزان
14- بررسی اثربخشی برنامه آموزش مهارتهای زندگی با مدلهای مختلف، آموزشگران و مکانهای مختلف در پیشگیری از اعتیاد
15- تدوین پروتکل آزمایشات تصادفی مواد در کارکنان  و بررسي تاثير ان در كاهش مصرف مواد
16- طراحی و بررسی اثربخشی برنامه یاری کارکنان[4] در محیطهای کار
17- تدوین راهنمای استفاده از ابزارهای تبلیغاتی در پیشگیری از اعتیاد
18- تدوین راهنمای بازاریابی اجتماعی[5] برای پیامهای پیشگیرانه
19- طراحی و اجرای آزمایشی برنامه های پیشگیرانه برای فرزندان معتادان
20- طراحی و اجرای آزمایشی برنامه های پیشگیرانه برای کودکان خیابانی
21- طراحی و اجرای آزمایشی برنامه های پیشگیری از اعتیاد برای زندانها
22- تدوین منابع آموزشی تخصصی برای پیشگیری از اعتیاد
23- تدوین بسته آموزشی پزشکان و ارائه کنندگان خدمات بهداشتی در امر پیشگیری از اعتیاد
24- مطالعات کاربردی کردن علوم پایه زیستی مانند زیرساختهای زیستی تاب آوری، نقشه های زنتیکی افراد مستعد، و ایمنی سازی در جهت پیشگیری از اعتیاد 25- طراحی روشهای تشخیص زودرس استعداد ابتلا به اعتیاد بر مبنای علوم و فناوری های شناختی


[1] Family strengthening programmes
[2] Drug education
[3] Alternative or leisure activities
[4] Employee Assistance Programme
[5] Social marketing

2 دیدگاه برای “اولویتهای پژوهش در مداخلات مؤثـر پیشـگیری”

  1. […] با پیشرفت اعتیاد، رفتارهای پرخطر همراه و بروز عوارض4-  اولویتهای پژوهش در مداخلات مؤثـر پیشـگیری 5-اولویتهای پژوهش برای شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات […]

  2. […] با پیشرفت اعتیاد، رفتارهای پرخطر همراه و بروز عوارض4-  اولویتهای پژوهش در مداخلات مؤثـر پیشـگیری 5-اولویتهای پژوهش برای شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات […]

پیام بگذارید