همایش مبارزه با مواد مخدر

مهرکام همایش- اولویت‌های پژوهش برای شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات درمانی

1  عنوان اولویت  های پژوهشی دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر
1-اولویت‌های پژوهش برای شناخت وضعیت اعتیاد کشور (شیوع، روند، شدت)
2- اولویتـهای پژوهش برای شناخت  عوامل مؤثر بر بروز اعتیاد
3- اولویتهای شناخت  عوامل مرتبط با پیشرفت اعتیاد، رفتارهای پرخطر همراه و بروز عوارض
4-  اولویتهای پژوهش در مداخلات مؤثـر پیشـگیری
5-اولویتهای پژوهش برای شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات پیشگیرانه
6- اولویتـهای پژوهش برای شناخت مداخلات مؤثر درمانی
7- اولویتهای پژوهش برای شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات درمانی

اولویتهای ملی ضروری

1- طراحی راهکارهای ارتقای بیمه برای پوشش خدمات اعتیاد و بررسی تأثیر حمایت بیمه ای در ماندگاری در درمان
2- ارزشیابی اثر بخشي و کارآیی برنامه ادغام پيشگيري و درمان اعتياد در نظام مراقبتهاي بهداشتي اوليه[1] و میزان به کارگیری پروتکل وزارت بهداشت در فیلد
3- راه اندازی نظام ثبت اطلاعات معتادان و درمان اعتیاد در کلیه مراکز درمان اعتیاد و زندانهای سطح کشور (شاخص 22، 23،  25، 26، 27، 28، 29 و 32 سامانه اطلاعات)
4- تجزیه و تحلیل کشوری داده های ثبت اطلاعات موجود بیماران از مراکز درمانی
5- ارزشیابی برنامه درمان نگهدارنده با متادون در مراکز درمانی کشور و بررسی میزان به کارگیری پروتکل درمان با متادون وزارت بهداشت در مراکز درمانی

پژوهشهای با اولویت بالا

6- مطالعه نظام مند پژوهشهای انجام شده بر گروههای خودیاری در درمان اعتیاد
7- بررسی کارکرد خطوط تلفنی مشاوره اعتیاد
8- سنجش نیازهای آموزشی درمانگران اعتیاد
9- بررسی کارکرد مداخلات درمانی در زندان و میزان به کارگیری پروتکلهای درمانی
10- بررسی روشهای نظارت مطلوب بر مراکز درمانی
11- طراحی بسته های آموزشی برای ارتقای نگرش، دانش و مهارت درمان گران اعتیاد در درمان وابستگی به مواد افیونی و مواد محرک
12- بررسی وضعیت موجود مداخلات اجتماعی در درمان معتادان (شامل دوره های حرفه آموزی)

پژوهشهای با اولویت متوسط

13- بررسی آثار پرداخت نقدی یارانه ها بر خانواده معتادان
14- بررسی پیامدهای اجتماعی ورود تنتور اپیوم
15- طراحی استانداردهای سطوح مختلف مراقبت در درمان اعتیاد (سرپایی، بستری و اقامتی)
16- ارزشیابی اثربخشی و کارآیی بخشي اجتماع درمان مدار
17- ارزشیابی خدمات درمانی اعتیاد برای جانبازان
18- محاسبه تعداد افراد تحت پوشش درمان و میزان و نوع خدمات دریافتی
19- مطالعه حجم و ویژگیهای تقاضای درمان[2]، تمایل معتادان به انواع درمان و دلایل آنها
20- شناسایی مسیر مراجعه معتادان برای درمان
21- بررسی توزیع، وسعت و دسترسی به روشهای مختلف درمان در کشور
22- بررسی کیفیت ارائه خدمات درمانی، رعایت حقوق بیماران و رضایت مراجعان به تفکیک نوع مراکز درمانی
23- طراحی نظام پایش و ارزشیابی خدمات درمان اعتیاد
24- ارزشیابی وضعیت خدمات بستری برای درمان اعتیاد
25- طراحی استانداردهای نظام درمان اعتیاد که ارتباط سطوح مختلف درمان اعتیاد را با یکدیگر و با نظام سلامت و حمایت اجتماعی تبیین می نماید
26- ارزشیابی نقش درمانگران مختلف در درمان اعتیاد
27- تدوین بسته های خدماتی برای معتادین تن فروش
28- بررسی نگرش کارکنان درمانی در بخش دولتی و خصوصی به روشهای مختلف درمان اعتیاد
29- بررسی اثر دانش و نگرش درمانگران به درمانهای نگهدارنده با آگونیست در نتایج درمانی
30- بررسی تاثیر قیمت و خلوص مواد بر تقاضای خدمات درمانی 31- تعیین قیمت تمام شده مداخلات درمانی در کشور

 


[1] Primary health care
[2] Treatment demand

 

بهبود نظام ارائه

4 دیدگاه برای “مهرکام همایش- اولویت‌های پژوهش برای شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات درمانی”

  1. […] اولویتـهای پژوهش برای شناخت مداخلات مؤثر درمانی 7- اولویتهای پژوهش برای شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات د… 8- اولویتهای پژوهش برای شناخت مداخلات مؤثر کاهش […]

  2. […] اولویتـهای پژوهش برای شناخت مداخلات مؤثر درمانی7- اولویتهای پژوهش برای شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات د… 8- اولویتهای پژوهش برای شناخت مداخلات مؤثر کاهش زیان 9- […]

  3. […] اولویتـهای پژوهش برای شناخت مداخلات مؤثر درمانی7- اولویتهای پژوهش برای شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات د… 8- اولویتهای پژوهش برای شناخت مداخلات مؤثر کاهش زیان9- […]

  4. […] اولویتـهای پژوهش برای شناخت مداخلات مؤثر درمانی7- اولویتهای پژوهش برای شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات د… 8- اولویتهای پژوهش برای شناخت مداخلات مؤثر کاهش زیان9- […]

پیام بگذارید