شناخت وضعیت اعتیاد کشور (شیوع، روند، شدت)

شناخت عوامل موثر بر بروز اعتیاد

شناخت عوامل مرتبط با پیشرفت اعتیاد، رفتارهای پرخطر همراه با بروز عوارض

مداخلات موثر پیشگیری

شناخت و بهبود نظام ارایه خدمات پیشگیرانه

شناخت مداخلات موثر درمانی

شناخت و بهبود نظام ارایه خدمات درمانی

شناخت مداخلات موثر کاهش زیان

شناخت و بهبود نظام ارایه خدمات کاهش زیان

پژوهش در امر مقابله با عرضه

پژوهش در مسائل حقوقی و قضایی

پژوهش در امر مدیریت اعتیاد کشور

پیام بگذارید