اولویتهای پژوهش در امر مدیریت و پژوهش اعتیاد کشور

اولویت های ملی پژوهشی عنوان اولویت  های پژوهشی دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر 1-اولویت‌های پژوهش برای شناخت وضعیت اعتیاد کشور (شیوع، روند، شدت) 2- اولویتـهای پژوهش برای شناخت  عوامل مؤثر بر بروز اعتیاد 3- اولویتهای شناخت  عوامل ادامه مطلب

اولویتهای پژوهش در مسائل حقوقی و قضائی

 عنوان اولویت  های پژوهشی دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر 1-اولویت‌های پژوهش برای شناخت وضعیت اعتیاد کشور (شیوع، روند، شدت) 2- اولویتـهای پژوهش برای شناخت  عوامل مؤثر بر بروز اعتیاد 3- اولویتهای شناخت  عوامل مرتبط با پیشرفت اعتیاد، ادامه مطلب

اولویتـهای پژوهش در امر مقابـله با عرضـه

 عنوان اولویت  های پژوهشی دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر 1-اولویت‌های پژوهش برای شناخت وضعیت اعتیاد کشور (شیوع، روند، شدت) 2- اولویتـهای پژوهش برای شناخت  عوامل مؤثر بر بروز اعتیاد 3- اولویتهای شناخت  عوامل مرتبط با پیشرفت اعتیاد، ادامه مطلب

اولویتهای پژوهش برای شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات کاهش زیان

 عنوان اولویت  های پژوهشی دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر 1-اولویت‌های پژوهش برای شناخت وضعیت اعتیاد کشور (شیوع، روند، شدت) 2- اولویتـهای پژوهش برای شناخت  عوامل مؤثر بر بروز اعتیاد 3- اولویتهای شناخت  عوامل مرتبط با پیشرفت اعتیاد، ادامه مطلب

اولویتهای پژوهش برای شناخت مداخلات مؤثر کاهش زیان

 عنوان اولویت  های پژوهشی دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر 1-اولویت‌های پژوهش برای شناخت وضعیت اعتیاد کشور (شیوع، روند، شدت) 2- اولویتـهای پژوهش برای شناخت  عوامل مؤثر بر بروز اعتیاد 3- اولویتهای شناخت  عوامل مرتبط با پیشرفت اعتیاد، ادامه مطلب

اولویتـهای پژوهش برای شناخت مداخلات مؤثر درمانی

آسیب اعتیاد درمانی 1  عنوان اولویت  های پژوهشی دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر 1-اولویت‌های پژوهش برای شناخت وضعیت اعتیاد کشور (شیوع، روند، شدت) 2- اولویتـهای پژوهش برای شناخت  عوامل مؤثر بر بروز اعتیاد 3- اولویتهای شناخت  عوامل ادامه مطلب

اولویتهای پژوهش برای شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات پیشگیرانه

261  عنوان اولویت  های پژوهشی دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر 1-اولویت‌های پژوهش برای شناخت وضعیت اعتیاد کشور (شیوع، روند، شدت) 2- اولویتـهای پژوهش برای شناخت  عوامل مؤثر بر بروز اعتیاد 3- اولویتهای شناخت  عوامل مرتبط با پیشرفت ادامه مطلب

اولویتهای پژوهش در مداخلات مؤثـر پیشـگیری

ست 261  عنوان اولویت  های پژوهشی دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر 1-اولویت‌های پژوهش برای شناخت وضعیت اعتیاد کشور (شیوع، روند، شدت) 2- اولویتـهای پژوهش برای شناخت  عوامل مؤثر بر بروز اعتیاد 3- اولویتهای شناخت  عوامل مرتبط با ادامه مطلب

اولویتهای شناخت عوامل مرتبط با پیشرفت اعتیاد، رفتارهای پرخطر همراه و بروز عوارض

فهرست 261  عنوان اولویت  های پژوهشی دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر 1-اولویت‌های پژوهش برای شناخت وضعیت اعتیاد کشور (شیوع، روند، شدت) 2- اولویتـهای پژوهش برای شناخت  عوامل مؤثر بر بروز اعتیاد 3- اولویتهای شناخت  عوامل مرتبط با ادامه مطلب